דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 02/2022: אספקה והתקנה של מתקני ספורט וציוד כושר לחדר הכושר במרכז הספורט אריאל 15-2-2022

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות עלות רכישת מכרז
מס מכרז: 02/2022 סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 15/02/2022 המועד האחרון להגשת הצעות: 20/03/2022
12:30
עלות רכישת מכרז: 2,340 ש"ח כולל מע"מ
(לא יוחזרו)

עדכון לגבי מועד פתיחת המעטפות: יום א' 27/3/2022 בשעה 12:30, במשרדי החברה הכלכלית לאריאל


ביום ה' ה-24/02/2022, בשעה 11:00 וב-12:00 נערכו שני סיורי קבלנים מקדימים אשר כללו פגישת הבהרות עם המציעים.
לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן >>


לקובץ מענה לשאלות הבהרה לחצו כאן >>


גובה ערבות הבנקאית האוטונומית שיש להמציא לחברה כלפי החברה, בנוסח המצורף למסמכי המכרז ומסומן כנספח ו' למסמכי המכרז, ע"ס 30,000 ₪ (במילים: שלושים אלף שקלים חדשים), שהוצאה על ידי בנק בישראל לבקשת ועל שם המשתתף.


במידה ולא מעוניינים לרכוש את המכרז דרך האתר, ניתן לבצע העברה לחשבון 62070 בבנק אוצה"ח (14) סניף אריאל (343). לאחר מכן יש לפנות למנהלת החשבונות, בדוא"ל slimor@arielec.co.il

מכרז 02-2022 - מכרז פומבי לאספקה והתקנה של מתקני ספורט וציוד כושר לחדר הכושר במרכז הספורט אריאל 15-2


לצפייה בקובץ המצורף למכרז